Tuesday, March 3, 2009

Đường Hướng Sinh Hoạt Gia Đình 10B/72Kết quả ý kiến đa số: 2/3 của tổng số phiếu 18 = 12/18
Vote No cho các Ý Kiến # 3, 8, 12, 18, 31 (dưới 12 số phiêú )
Vote YES cho các Ý kiến còn lại (12 phiêú trở lên)

Cá nhân tôi không vote

Các bạn ở xa có thể check các Email vote bât cứ lúc nào, xin cho tôi biết, sẽ gởi ngay để bạn tham khảo. Tôi có bản in trên xe, xin bạn tự nhiên khi ta có dịp gặp nhau .

Xin các bạn xem lại phiếu ý kiến sau đây:

Đường Hướng Sinh Hoạt Gia Đình 10B/72

1. HoiAi Huu 10B72 la 1 hoi cuu SVSQ khoa 10B72 Dong De hoat dong nhu cac hoi doan khac 13/18
2. Hoi Ai Huu 10B72 la gia dinh anh em dong mon sinh hoat de tuong tro nhau 18/18
3. Hoi 10B72 can duoc mo rong va giao luu voi cac hoi doan khac de lon manh hon 10/18
4. Hoi 10B72 khong lam chinh tri, khong dang phai, khong chong doi hay ung ho ai het 17/18
5. Hoi 10B72 khong truc thuoc hay lien ket voi bat cu hoi doan nao khac 17/18
6. Hoi 10B72 khong to chuc hoac tham gia cac cac buoi hop co tinh cach chinh tri 17/18

Tổ Chức Điều Hành
7. Hoi truong/Hoi Pho chiu trach nhiem truoc anh em va cung anh em dieu hanh 18/18
8. Ban Co van la can thiet de giup do HT/ HP dieu hanh tot hon 9/18
9. HT/HP duoc phep ngan chan cac hanh dong/ hinh anh khong dung voi duong huong chung 17/18
10. HT/HP co su giup do cua moi nguoi, khong can dat ra Ban Co Van 17/18
11. HT/HP co phan su de cu ung vien HT/HP cho nhiem ky sau nhung phai duoc bau chon 17/18
12.Vi tri HT/HP duoc trao cho nguoi ke tiep trong danh sach, khong can nang luc hay dia chi 10/18
13. Email la phuong tien chinh thuc de lien lac anh em, Dien thoai khi khong co Email 18/18
14. Anh em trong Hoi phai gop y, neu khong, duoc xem nhu dong y 17/18
15. Nien liem de dieu hanh va cac dip tang che hau su cho anh em va gia dinh 17/18

Thời Khoá Biểu Sinh Hoạt
16. Moi nam to chuc Hoi ngo mua He va Tat nien/Tan nien vui ve, don gian va tiet kiem 18/18
17. Bao cao tai chanh Chi/Thu moi 3 thang tai nha 1 ban (thuc an uong tu mang den) 17/18
18. To chuc hop mat trọng thể có các hội đoàn khác đễ anh em khac biet den va quy tu nhieu hon 9/18
19. Nien liem chi de dieu hanh Hoi, hoac cuu tro khan cap khong de giao te am thuc 17/18
20. Van nghe Hat cho nhau nghe can duy tri va tham gia 17/18

Trách Nhiệm
21. Tat ca anh em co trach nhiem dong gop y kien, giup do nhau 18/18
22. Moi lien lac nhan danh Hoi voi ben ngoai phai thong qua HT/HP va HT/HP chiu trach nhiem 17/18
23. HT/HP chiu trach nhiem lien lac don nhan va xac nhan anh em moi 17/18
24. Don nhan anh em moi la tot nhung phai can than xac minh 18/18
25. Anh em duoc tin ban moi phai thong bao cho HT/HP 18/18
26. HT/HP lam viec tac trach se duoc nhac nho gop y va co the duoc thay the 17/18
27. Moi thay doi ve duong huong hoat dong phai duoc anh em dong y va trach nhiem bo sung 18/18
28. HT/HP phai chiu trach nhiem khi giao trong trach cho nguoi khac, khong đổ lỗi 18/18

Ngoại Vụ / Internet
29. Thong tin tren Internet la can thiet vi anh em o xa moi biet, phai can than ve Thong tin 18/18
30. Chi thong tin tong quat ma thoi, khong co thong tin ca nhan tren Internet 16/18
31. Hinh anh va chi tiet ca nhan tren Internet la can thiet de ban be dễ nhận ra 11/18
32. HT/HP hay nguoi phu trach chiu trach nhiem ve thong tin tren Internet va Email 17/18

Tương Trợ
33.Can thong bao ro rang AI se duoc giao trach nhiem nhan tien cua anh em de khoi hieu lam 18/18
34. Quy tuong tro duoc giao cho Truong Ban TT co quyen quyet dinh roi thong bao sau 15/18
35. Moi nguoi co quyen de nghi va keu goi khi huu su va goi het so tien dong gop duoc 14/18
36. QTT de giup cac ban kho khan o US va cac noi khac, khong chi VN ma thoi 16/18
37. QTT de giup phan nao kho khan, khong co tinh cach thuong xuyen va lau dai 18/18
38. HT/HP va Truong Ban TT phu trach moi goi cac ban dong gop khi can 17/18
39. Truong Ban TT chiu trach nhiem bao cao tai chanh , giay to chung minh 17/18

Ý Kiến Thêm
39. Bản tông kết ý kiến này được xem như nội qui hoặc đễ hướng dẫn viết lại nội qui cho rõ
ràng và chi tiết 18/18
40. Đồng Ý giao trách nhiệm Hội Trưởng/Hội Phó cho Anh Phú và Anh Tuấn Nguyễn
Nhiệm kỳ 2009-2011 mặc dầu không tổ chức được bầu cử chính thức 18/18

Có 1 bạn ở Bắc Cali đề nghị:
31. Chỉ hình ảnh thôi là tốt rồi .
34. Trưởng ban TT phải thông báo BCH trước khi quyết định
35. Số tiền gởi nên để tập thể quyết định.

Tôi nghĩ những chi tiết này rất hay để bổ sung cho các ý kiến trên. Nếu không có ai góp ý, thì những chi tiết trên sẽ được bổ sung.

Theo quyết định của anh em theo phiếu bầu, Gia Đình 10B72 xa gần sẽ sinh hoạt theo đường lối chúng ta đã chọn cho riêng chúng ta.

Thay Mặt Gia đình 10B72
Phú

No comments: