Sunday, February 15, 2009

Danh Sach 10B72

1 Nguyễn Nguyễn Thanh Long An 765 Midway City, CA 765
2 Trần Văn Bé Bá 763, ĐPQ
763
VN
3
Nguyễn Phi Bằng Garland, Texas
4
Nguyễn Văn Bảo Westminster, CA
5
Phạm Thành Be 763, ĐPQ
763
VN
6
Nguyễn Văn Bình 102E 764 VN, ĐPPQ
764
VN
7
Lý Bá Bổ 763 TĐ11 74/519.359 Cần Thơ , ĐPQ
763
TB
VN
8
Lâm Chí Bửu 763, ĐPQ
763
VN
9
Đặng Thiện Căn 763,
763
VN
10
Nguyễn Thanh Cần, ĐPQ, 763
763
VN
11
Nguyễn Hải Cảng West Covina, CA
12
Trần Văn Chắc 763, ĐPQ
763
VN
13
Trần Minh Chánh, Long Xuyên ĐPQ
763
TB
VN
14
Vũ Mạnh Chinh 763 Everett, Washington State
763
15
Nguyễn Bá Chung 765 Texas
765
16
Nguyễn Ngọc Chuyên Everett, Washington State
17
Nguyễn Trọng Cường 1/2 Denver, Colorado
18
Chương Cửu, 763
763
19
Trần Quốc Dân 102E 767 , ĐPQ
767
KK
VN
20
Nguyễn Cữu Danh 102E 768, ĐPQ, 73/147778
768
VN
21
Hà Tiến Đạt ĐPQ, 73/151994
VN
22
Trần Công Định 766 Alameda, California
766
23
Ngô Văn ĐốI 102E 767, ĐPQ
767
VN
24
Lê Văn Đông 101D 763, 73/146255
763
VN
25
Nguyễn Văn Đủ, Canada
26
Nguyễn Thành Đức "Củ Sâm" New York USA
27
Trương Minh Đức 763, ĐPQ
763
VN
28
Nguyễn Duy Dũng 101D, ĐPQ
VN
29
Phạm Anh Dũng
30
Phan Thế Đước, 763, ĐPQ
763
VN
31
Nguyễn Văn Hải Haver Hill, Florida
32
Vũ Đình Hải 765 Las Vegas, Nevada
765
33
Dương Văn Hạnh.Lemon Grove, CA 91945
34
Hoàng Minh Hào Garden Grove, California
35
Nguyễn Phú Hào Orlando Florida
36
Phạm Hiền
37
Phạm văn Hiễn
38
Trịnh Viết Hiển, ĐPQ
VN
39
Khổng Thái Hòa 763 Virginia Hoa Kỳ
763
40
Phạm Hòa 5/18 DS 014 ĐĐ103F / 765 TĐ 11 Torrance, CA
41
Đổ Hữu Hoàng ĐĐ766 TĐ12 Tucson, Arizona
42
Huỳnh Văn Hoàng 763 Kent, Washington State
43
Trần Văn Hội Westminster, CA
44
Nguyễn Hữu Hồng San Diego, CA
45
Cao Đức Hùng Fontana, CA
46
Lê Khánh Hưng 102E 764 , ĐPQ
764
VN
47
Nguyễn Phi Hùng , ĐPQ
763
VN
48
Phạm Minh Hùng 4/12 763 San Antonio , Texas ĐĐ763
763
49
Trang Ngọc Hùng 763 TĐ11, Tampa Florida
763
50
Lăng Tích Hương ĐĐ763/TĐ11/ ND, 74/519049
763
TB
VN
51
Vũ Ngọc Huy Santa Ana, CA
52
Đinh Ngọc Huỳnh, USA
53
Nguyễn Tuấn Khai, ĐPQ
VN
54
Vũ Đức KhảI ĐPQ
VN
55
Nguyễn Khang 102E 767, ĐPQ
767
KK
VN
56
Nguyễn Văn Khanh 766 TĐ 12 Houston Texas
57
Đoàn Văn Kiệt , ĐPQ
765
VN
58
Huỳnh Thiên Kim ĐPQ
KK
VN
59
Trần Hồng Kim VN 763, TB, ĐPQ, 73/147830
763
TB
VN
60
Trần Quang Lan 767 Garden Grove, California
61
Nguyễn Văn Liên Westminster, CA
62
Vũ Ngọc Linh 766, SĐ5BB
766
VN
63
Võ Văn Loan ND
TB
VN
64
Dương Trần Lộc
65
Võ Văn Lù 765 Garden Grove, CA
765
66
Nguyễn Đức Luyện Orange, CA
67
Hồng Xuân Minh San Jose, CA ĐĐ764 TĐ11
764
68
Phạm Hòang Minh Westminster, CA
69
Trần Văn Minh Phở 101D 763, ĐPQ
763
KK
VN
70
Trần Xuân Minh, USA
71
Vũ Nhật Minh 764 Mission Viejo, CA TĐ 11
764
72
Hoàng Nam Austin, Texas ĐĐ768
768
73
Lưu Tiến Nam ĐĐ763 DS 112 TĐ 11 Massachutsette, MA
763
74
Quách Năm 763 VN, TB, ĐPQ, VB
763
TB
VN
75
Tan My Hoa Nam 8/10 Westminster, CA
76
Vũ Quốc Nam Westminster, CA
77
Nguyễn Quang Ngọc Santa Ana, California
78
Phan Đức Ngọc Fountain Valley, CA
79
Nguyễn Văn Nhàn 764, ĐPQ
764
VN
80
Nguyễn Thanh Phong Westminster, CA
81
Nguyễn Hữu Phú 766 7/9 Irvine, CA USA
766
82
Lê Phúc mát 102E 767, ĐPQ
767
VN
83
Nguyễn Hùng Quân 766 Lake Forest, CA
766
84
Lê Minh Quang 7/14 Westminster, CA
85
Nguyễn Ngọc Quang Santa Ana, CA
86
Nguyễn Văn Sang, Sóc Trăng 74/519.415 DS 317, TB
TB
VN
87
Phạm Văn Sáng 763 TĐ11, San Jose, CA USA
763
88
Lý Văn Sen Orange County 103F/765 TĐ11
765
89
Châu Hồng Sơn, ND, 765
765
TB
VN
90
Nguyễn Đông Sơn Cần Thơ , ĐPQ
TB
VN
91
Nguyễn Hồng Sơn 765 TĐ 11
765
TB
VN
92
Đoàn Hữu Sung 765, ĐPQ
765
KK
VN
93
Nguyễn Ngọc Tâm 765, ĐPQ
765
KK
VN
94
Trần Chí Thiện Tâm 765 Garden Grove, California
765
95
Nguyễn Thanh Tân 765, 764, ĐPQ
765
VN
96
Nguyễn Viêt Tân 763 VN, NKT
763
VN
97
Trần Cẩm Thái 765, Anaheim, CA
765
98
Lê Bữu Thanh New York
99
Nguyễn Văn Thành 102E 768, ĐPQ
768
VN
100
Nguyễn Văn Thanh Australia
101
Vũ Duy Thêm 7/15 765 Garden Grove, CA
765
102
Phạm Ngọc Thiện Taylor, South Carolina
765
103
Dương Ngọc Thọ
104
Nguyễn Hữu Thọ 765, ĐPQ
765
VN
105
Nguyễn Văn Thơm 765, ĐPQ
765
VN
106
Võ Ngọc Thử, Portland, Oregon
107
Nguyễn Văn Thương 102E 768, ĐPQ
768
KK
VN
108
Nguyễn Văn Thường Garden Grove
109
Nguyễn Việt Thưởng 765, VN
765
110
Phạm Thanh Tòng Westminster, CA
111
Nguyễn Minh Trân 763 Houston, TX
763
112
Nguyễn Thành Trát 765, ĐPQ
765
TB
VN
113
Hồ Văn Trí 763 Dallas. USA
763
114
Huỳnh Hữu Trí 101D 764 , ĐPQ
764
VN
115
Phạm Đức Trí 765 Sugar Hill , Georgia
765
116
Nguyễn Thanh Tuấn, ĐPQ
VN
117
Nguyễn Tuấn 765 West Covina , CA
765
118
Nguyễn Văn Tuấn Râu 104A 768, VN, 73/147893
768
TB
VN
119
Trần Anh Tuấn 8/25 766 Fountain Valley, CA
766
120
Lê Thanh Tùng 5/31 763 San Jose California
763
121
Hồ Việt Westminster, CA
122
Hồ Trung Vinh 765, 764 ĐPQ
765
VN
123
Nguyễn Công Vinh 4/15 765 Fountain Valley
765
124
Nguyễn Hoàng Vũ 765, ĐPQ
765
KK
VN
125
Trần Đình Vũ, ĐPQ, 767
VN
126
Trần Vĩnh Xuân 765 El Monte, CA
765

No comments: