Saturday, February 7, 2009


Trần Văn Giảng, Nguyễn Huyền Thanh, Hoàng Đức Quỳnh, Trần Đình Nghiệp Đại Đội 766 Tiểu Đoàn 12 Khoá 10B72

No comments: